9 sierpnia 2016

Statut Związku

Statut Związku Zawodowego Twórców Kultury

Rozdział I – Przepisy ogólne

Art. 1

Związek Zawodowy Twórców Kultury, zwany dalej Związkiem, jest ponadzakładową organizacją związkową w rozumieniu przepisów Art. 9 Ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991r. /Dz.U.nr 55, poz. 234/.

Art. 2

 1. Związek działa na obszarze całego kraju, a jego siedzibą jest Toruń.
 2. Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Związek jest reprezentowany i działa przez osoby i organy określone w statucie.

Art. 3

Działalność Związku opiera się na przepisach polskiego prawa, a w szczególności na ustawie o związkach zawodowych wym. w Art. 1 oraz ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Art. 4

Związek w swej działalności statutowej jest samorządny i niezależny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Art. 5

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może podejmować współdziałania z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, społecznymi i zawodowymi.
 2. W celach określonych w ust. 1 Związek może zrzeszać się z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz centralami związkowymi, ich agendami i przedstawicielstwami.

Rozdział II – Cele i zadania Związku

Art. 6

Celami działalności Związku są w szczególności:

 1. reprezentowanie oraz obrona indywidualnych i zbiorowych praw i interesów zawodowych, społecznych i socjalnych członków Związku, a także osób niezrzeszonych na zasadach określonych prawem,
 2. Kształtowanie aktywności społecznej, etyki i godności zawodowej, statusu twórców kultury oraz ochrona tych wartości.

Art. 7

 1. Związek realizuje nakreślone cele m.in. przez:
  1. organizowanie współdziałania członków,
  2. występowanie wobec właściwych organów władzy, administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego, pracodawców i innych organizacji w sprawach dotyczących praw i interesów wym. w punkcie 1,
  3. współdziałanie z określonymi przedstawicielstwami związków zawodowych, szczególnie działających w sferze kultury i sztuki,
  4. zrzeszanie się w ogólnokrajowych organizacjach związkowych i ich przedstawicielstwach działających w sferze kultury i sztuki,
  5. organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia związkowego oraz uczestnictwo w działalności szkoleniowej realizowanej przez innych organizatorów,
  6. udzielanie różnych form pomocy członkom Związku,
  7. prowadzenie działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. racjonalną gospodarkę majątkiem Związku,
  9. przestrzeganie i realizowanie zasad demokracji, solidarności i dyscypliny związkowej,
  10. składanie członkom sprawozdań z działalności Związku i jego organów.
 2. Związek w działalności statutowej realizuje – zgodnie z potrzebami, uprawnienia związków zawodowych określone w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie o związkach zawodowych, wym. w Art. 1.

Rozdział III – Członkowie Związku

Art. 8

Związek na zasadach dobrowolności zrzesza osoby fizyczne wymienione w art. 2 ust. 1 – 5 Ustawy o Związkach Zawodowych, zwane dalej „członkami indywidualnymi”, które są zatrudnione, bądź współpracują na innych zasadach, z jednostkami wykorzystującymi w swojej działalności twórczość członków Związku.

Art. 9

Przystąpienie do Związku i uzyskanie jego członkostwa na warunkach niniejszego statutu wymaga złożenia imiennych deklaracji o przystąpieniu oraz pozytywnej uchwały Zarządu Związku.

Art. 10

 1. Członkostwo Związku ustaje w wyniku:
  1. śmierci,
  2. dobrowolnego wystąpienia ze Związku,
  3. dyscyplinarnego skreślenia ze Związku,
  4. skreślenia z innych przyczyn.
 2. Skreślenie następuje na skutek decyzji Zarządu.
 3. Członkowi skreślonemu przysługuje w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, odwołanie do Walnego Zebrania.

Rozdział IV – Prawa i obowiązki członków Związku

Art. 11

Członkowie Związku mają prawo do:

 1. zgłaszania swych kandydatów oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów Związku na zasadach określonych w danych regulaminach i ordynacjach wyborczych, uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Związku,
 2. zgłoszenia swoich kandydatów do zespołów i komisji powoływanych przez organy Związku,
 3. udziału w kształtowaniu celów programowych oraz statutowych i organizacyjnych zasad działania Związku,
 4. działania w imieniu Związku w granicach udzielonego upoważnienia,
 5. uzyskiwania od Związku różnych form pomocy w sprawach związkowych,
 6. bieżącej informacji o działalności Związku.

Art. 12

Członkowie Związku są obowiązani do:

 1. przestrzegania statutowych i regulaminowych przepisów obowiązujących w Związku,
 2. uczestnictwa w pracach Związku,
 3. wykonywania uchwał podejmowanych przez organy Związku w sprawach ogólnozwiązkowych,
 4. terminowego opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku na zasadzie i w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków.

Art. 13

 1. Członkowie Związku za szczególne zasługi dla Związku mogą być wyróżniani i nagradzani,
 2. Członkowie ponoszą związkową, dyscyplinarną odpowiedzialność za naruszanie przepisów statutowo-regulaminowych, obowiązujących w Związku oraz za naruszanie obowiązków wynikających z pełnionych funkcji w Związku,
 3. zasady postępowania w sprawach wym. w ust. 1 i 2 określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.

Art. 14

Organami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Związku
 3. Komisja Rewizyjna

Art. 15

 1. Organy Związku:
  1. działają kolegialnie
  2. są odpowiedzialne za realizacje zadań statutowych i programowych zgodnie z kompetencjami i w tym zakresie składają okresowe sprawozdania ze swej działalności,
  3. są zobowiązane do wzajemnego współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Komisją Rewizyjną, w zakresie zgłaszanych przez nią wniosków, uwag i zaleceń.
 2. Organy Związku realizują wyznaczone im zadania na warunkach określonych w niniejszym statucie.
 3. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.

Art. 16

 1. Członkowie organów Związku pochodzą wyłącznie z wyboru.
 2. Wybory członków organów Związku są tajne.
 3. Członkowie organów Związku obowiązani są w szczególności:
  1. uczestniczyć w pracach organów, do których zostali powołani oraz w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Związek,
  2. przestrzegać statutowych i regulaminowych przepisów obowiązujących w Związku,
  3. utrzymywać kontakty ze swymi wyborcami i informować ich o działalności Związku, a szczególnie o pracach organów, zespołów, komisji, w których uczestniczą,
  4. przekazywać organom, zespołom i komisjom działającym w Związku opinie, uwagi i wnioski swoich wyborców,
  5. godnie reprezentować społeczność zrzeszoną w Związku.

Do członków organów Związku stosuje się odpowiednie przepisy art. 13 niniejszego statutu.

Art. 17

Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

 1. rezygnacji z mandatu,
 2. wystąpienie lub skreślenie ze Związku,
 3. dyscyplinarnego wydalenia z organu Związku,
 4. utraty praw publicznych i ograniczenie zdolności do czynności prawnych,
 5. w wyniku zastosowania przepisu pkt. 3 z powodu skazania prawomocnym wyrokiem za czyny sprzeczne z wymogami etycznymi dla członka organu Związku,
 6. śmierci

Art. 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem stanowiącym Związku.
 2. Do walnego Zebrania należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie, ocena i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Związku i jego organów oraz podejmowanie decyzji w sprawie absolutorium dla tych organów,
  2. określanie i uchwalanie programu głównych kierunków i celów działania Związku,
  3. uchwalanie statutu Związku i jego zmian,
  4. uchwalanie ordynacji i regulaminów wyborczych,
  5. wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie odwołań wniesionych do Walnego Zebrania przez członków Związku i podejmowanie decyzji w tych sprawach,
  7. określanie kierunków i zasad gospodarki finansowej i majątkowej Związku, uchwalanie budżetu, zatwierdzenie sprawozdań z jego wykonania oraz zatwierdzenie bilansów,
  8. uchwalanie wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku,
  9. wybór osób wymienionych w pkt. 5 w przypadku wygaśnięcia mandatów przed upływem kadencji,
  10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i zasadach postępowania likwidacyjnego oraz powołanie Komisji Likwidacyjnej.

Art. 19

 1. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków w 1 terminie i dowolnej liczbie członków w 2 terminie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania w sprawach:
  1. absolutorium,
  2. statutu,
  3. programu,
  4. rozwiązania Związku

  – wymagają większości co najmniej 50% + 1 głosów członków Walnego Zebrania uczestniczących w głosowaniu.

 3. Uchwały Walnego Zebrania w pozostałych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania uczestniczących w głosowaniu.

Art. 20

 1. Walne Zebranie w trybie zwyczajnym jest zwoływane:
  1. w sprawach wym. w art. 18 ust. 2 pkt. 1, 6, 7, 8, 9 – co najmniej raz do roku, nie później niż 30 dni po sporządzeniu przez Zarząd bilansu,
  2. w sprawach wym. w art. 18 ust. 2 pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8 /Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, Konstytucyjne/ – nie wcześniej niż do 30 dni przed upływem Kadencji i nie później niż 60 dni po upływie kadencji określonej w obowiązującym statucie Związku.
 2. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków następuje w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku w tej spawie przez:
  1. co najmniej 50% członków Związku,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd.

Art. 21

 1. Zarząd Związku jest organem wykonawczym z uprawnieniami decyzyjnymi w sprawach związanych z kierowaniem bieżącą pracą Związku, zgodnie z kompetencjami określonymi w niniejszym statucie.
 2. Zarząd Związku tworzą jego członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków.
 3. Do Zarządu Związku należy w szczególności:
  1. określenie środków, metod i terminów działań podejmowanych przez Związek dla realizacji zadań i celów programowych,
  2. realizowanie uchwał, decyzji i wytycznych Walnych Zebrań,
  3. prowadzenie gospodarki finansowej, majątkowej i gospodarczej Związku w ramach budżetu i planu społeczno – gospodarczego,
  4. powoływanie i określanie zasad działania zespołów, komisji, przedstawicielstw i agend Związku oraz udzielanie im pomocy metodycznej,
  5. tworzenie, organizowanie i nadzorowanie stanowisk pracy etatowej i społecznej, niezbędnej w działalności Związku,
  6. określanie terminów, celów, tematów i zasad organizacyjnych Walnych Zebrań – organizacyjno-techniczne ich przygotowywanie i zwoływanie,
  7. podejmowanie decyzji dotyczących działalności Związku w zakresie sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i wykonywania prawa do strajku oraz organizowanie tych działań,
  8. podejmowanie interwencji i negocjacji wynikających z funkcji i uprawnień Związku,
  9. uchwalanie regulaminów w sprawach dotyczących zakresu działania i uprawnień Zarządu, określenie kompetencji członków kierownictwa Związku,
  10. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Związku dla osób w sprawach wymagających upoważnienia Związku.

Art. 22

 1. Zarząd jest władny podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w jego posiedzeniu co najmniej 50% jego członków.
 2. Uchwały Zarządu w sprawach:
  1. zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  2. podjęcia akcji protestacyjnej lub strajkowej

  – wymagają większości co najmniej 50% głosów jego członków uczestniczących w posiedzeniu.

 3. Uchwały Zarządu w pozostałych sprawach podejmowane są większością głosów jego członków uczestniczących w głosowaniu.

Art. 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 60 dni.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

Art. 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku podporządkowanym wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków Związku.
 2. Komisję Rewizyjną tworzą jej członkowie wybrani przez Walne Zebranie zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 5.
 3. Do Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. bieżące i okresowe kontrolowanie:
   1. merytorycznej, finansowej i majątkowej działalności organów Związku oraz jej jednostek organizacyjnych i agend,
   2. realizacji uchwał, decyzji i postanowień podjętych przez odnośne organy Związku,
  2. składanie organom Związku sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontrolowanych ustaleń,
  3. dokonywanie dla potrzeb Walnych Zebrań okresowych, kompleksowych ocen działalności Związku, jego organów, członków kierownictwa Związku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sprawozdawczo – Wyborczych i Konstytucyjnych Walnych Zebrań Członków Związku,
  4. opiniowanie projektów budżetu, preliminarzy budżetowych, planów społeczno – gospodarczych, sprawozdań finansowo- majątkowych oraz dokonywanie ocen bilansów,
  5. wnioskowanie w sprawach naruszeń przepisów statutowo – regulaminowych i w innych sprawach dyscyplinarnych do właściwych organów Związku,
  6. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawach absolutorium dla organów Związku,
  7. powoływanie spośród członków Komisji Rewizyjnej zespołów kontrolnych i organizowanie oraz nadzorowanie ich działalności,
  8. uchwalanie regulaminów w sprawach dotyczących działalności i kompetencji Komisji Rewizyjnej,
  9. udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Komisji Rewizyjnej w przypadkach wymagających takiego upoważnienia.

Art. 25

 1. Komisja Rewizyjna jest władna podejmować uchwały jeżeli uczestniczy w jej posiedzeniu co najmniej 50% jej członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, jej członków uczestniczących w posiedzeniu.

Art. 26

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 180 dni.
 2. Komisja Rewizyjna może wzywać na swoje posiedzenia określone osoby w celu złożenia niezbędnych wyjaśnień i informacji, może ona także zapraszać określone osoby do uczestnictwa w je posiedzeniach.
 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący.

Rozdział V – Majątek Związku

Art. 27

 1. Majątek Związku powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z działalności gospodarczej i innej działalności dochodowej.
 2. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku w obowiązującej wysokości nie podlegają zwrotowi.
 3. Przyjęcie darowizny, zapisu, subwencji lub dotacji wymaga zgody Zarządu Związku i nie może być uzależniane warunkami sprzecznymi z interesami Związku.

Art. 28

 1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, udziały prawa, środki finansowe i papiery wartościowe.
 2. Składniki majątkowe Związku przeznaczone są na jej działalność statutową.

Art. 29

 1. Zarząd Związku prowadzi działalność w ramach budżetu i planu społeczno – gospodarczego, zawiera umowy i zaciąga zobowiązania majątkowe.
 2. Za zarządzanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność członkowie Zarządu Związku lub osoby upełnomocnione przez Zarząd.
 3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch osób – członków Zarządu lub osoby upełnomocnionej przez Zarząd.
 4. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych w wartości określonej w przepisach państwowych/ wymagana jest opinia Komisji Rewizyjnej i opinia Zarządu zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania.

Rozdział VI – Przepisy końcowe

Art. 30

Prawo do wykładni przepisów statutu mają – w łącznym działaniu Zarząd i Komisji Rewizyjna Związku.

Art. 31

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić w trybie określonym w art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 19 ust. 2 pkt. 4 niniejszego statutu.
 2. Ostatnie Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku.
 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie.