9 sierpnia 2016

Sekcje i agendy ZZTK

Sekcje ZZTK. Reprezentacja wszystkich środowisk

Sekcje branżowe pełnią ważną rolę w strukturze Związku Zawodowego Twórców Kultury. Za ich pośrednictwem członkowie Związku mogą zgłaszać Zarządowi problemy, z którymi boryka się ich środowisko. Przewodniczący Sekcji są regularnie zapraszani na posiedzenia Zarządu.

Sekcje branżowe Związku Zawodowego Twórców Kultury

movie-918655_1920

Sekcja Filmowa

dj-865173_1920

Sekcja Didżejów i Prezenterów Muzycznych

microphone-1003561_1920

Sekcja Dziennikarzy i Publicystów

photographer-424623_1920

Sekcja Fotograficzna

man-1405712_1920

Sekcja Animatorów Kultury

books-1149959_1920

Sekcja Literacka

piano-1170291_1920

Sekcja Muzyczna

brushes-1323536_1920

Sekcja Plastyczna

guitar-1354022_1280

Sekcja Bardów

Do przeczytania

Regulamin sekcji branżowych i innych ciał doradczych ZZTK

REGULAMIN SEKCJI BRANŻOWYCH
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TWÓRCÓW KULTURY

  1. Sekcje branżowe Związku Zawodowego Twórców Kultury (zwane dalej Sekcjami) są ciałami pomocniczymi Zarządu ZZTK, powoływanymi do życia w celu lepszego reprezentowania w pracach władz Związku interesów i potrzeb poszczególnych grup twórców, zrzeszonych w ZZTK.

2. Do poszczególnych Sekcji mogą należeć członkowie Związku, uprawiający ten sam lub pokrewny rodzaj twórczości.

3. Sekcje powołuje i rozwiązuje Zarząd ZZTK w drodze uchwały.

4. Minimalna liczba członków Sekcji w momencie jej powołania wynosi 5 osób.

5. Sekcja konstytuuje się z chwilą wyłonienia Zarządu Sekcji w trakcie zebrania wyborczego członków Sekcji.

6. Zebrania wyborcze Sekcji odbywają się każdorazowo:

a. po powołaniu do życia lub po reaktywacji (dotyczy Sekcji nowoutworzonych lub reaktywowanych po wcześniejszym rozwiązaniu);

b. po walnym zebraniu członków Związku (dotyczy wszystkich Sekcji).

7. Zarząd może zwołać nadzwyczajne zebranie wyborcze Sekcji w okolicznościach innych niż opisane w p. 6:

a. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji lub skreślenia z listy członków Związku przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu Sekcji;

b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Sekcji.

8. W skład Zarządu Sekcji wchodzą (w zależności od liczby członków Sekcji w dniu zebrania wyborczego):

a. w przypadku Sekcji liczących do 9 osób: przewodniczący i wiceprzewodniczący;

b. w przypadku Sekcji liczących powyżej 9 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

9. Sekcja licząca w dniu zebrania wyborczego ponad 29 członków może powołać dodatkowo w skład Zarządu Sekcji jedną lub dwie osoby w funkcji członka Zarządu Sekcji.

10. W przypadku zmiany liczby członków Sekcji, skutkującej przekroczeniem progów określonych w p. 8 i 9 w trakcie trwania kadencji Zarządu Sekcji, dostosowanie składu Zarządu Sekcji do wymogów p. 8 i 9 nie jest wymagane.

11. Zebrania wyborcze Sekcji zwołuje Zarząd ZZTK za pośrednictwem biura ZZTK. Biuro informuje członków Sekcji o pierwszym i drugim terminie oraz o miejscu zebrania wyborczego nie później niż 10 dni przed wyznaczoną datą. Dopuszcza się powiadamianie o terminie zebrania wyborczego Sekcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

12. Dla swojej ważności zebranie wyborcze w pierwszym terminie wymaga obecności co najmniej połowy członków Sekcji, a w drugim terminie – obecności co najmniej jednej osoby ponad liczbę funkcji przewidzianych w p. 8 niniejszego regulaminu dla Sekcji o danej liczbie członków.

13. Po stwierdzeniu kworum członkowie Sekcji wybierają ze swego grona przewodniczącego zebrania.

14. W przypadku zebrania wyborczego zwołanego w trybie p. 6-b niniejszego regulaminu ustępujący przewodniczący Sekcji składa sprawozdanie z działalności Sekcji w minionej kadencji. Sprawozdanie winno mieć formę pisemną.

15. Zebrania wyborcze Sekcji są protokołowane.

16. Jeżeli członek Sekcji uczestniczący w zebraniu wyborczym złoży wniosek o utajnienie wskazanego głosowania, przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.

17. Dopuszcza się wybór na funkcję przewidzianą dla danej Sekcji osoby nieobecnej na zebraniu wyborczym jedynie pod warunkiem uprzedniego złożenia przez tę osobę pisemnej zgody na kandydowanie zaoczne. Zgoda winna zawierać dane identyfikacyjne nieobecnego kandydata oraz wyraźne wskazanie, o jaką funkcję w Zarządzie Sekcji się ubiega.

18. Zebranie wyborcze uznaje się za nieważne, jeżeli

a. zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie nie stawi się na nim przewidziana w p. 12 liczba członków Sekcji;

b. obecni na zebraniu wyborczym mimo spełnienia wymogów opisanych w p. 12 nie wyłonią Zarządu Sekcji.

19. Po stwierdzeniu nieważności prawidłowo zwołanego zebrania wyborczego Zarząd wyznacza termin i miejsce kolejnego zebrania wyborczego Sekcji.

20. Członkowie Sekcji uczestniczą w pracach Sekcji poprzez udział w zebraniach roboczych Sekcji.

21. Zebrania robocze Sekcji zwołuje jej przewodniczący w porozumieniu z biurem Związku.

22. Zebrania robocze Sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesiący.

23. Wnioski i postulaty członków Sekcji, Zarządy Sekcji składają na piśmie do Zarządu Głównego ZZTK.

24. Uchwały Sekcji są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

25. Sekcje są zobowiązane do dostarczenia Zarządowi ZZTK protokołów ze wszystkich odbytych zebrań w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty odbycia tych zebrań.

26. Przewodniczący Sekcji lub pod jego nieobecność inny wskazany przez niego członek Zarządu Sekcji reprezentuje Sekcję na poszerzonych zebraniach Zarządu ZZTK z głosem doradczym.

27. Jeżeli Sekcja nie posiada reprezentacji w składzie Zarządu ZZTK lub gdy jej reprezentant jest nieobecny, przewodniczący Sekcji dysponuje głosem stanowiącym w sprawach dotyczących jego Sekcji.

28. Wytypowani przez Zarząd ZZTK jego członkowie mogą uczestniczyć w wyborczych i roboczych zebraniach Sekcji z głosem doradczym.

29. Zarząd ZZTK rozwiązuje Sekcję:

a. w przypadku stwierdzenia nieważności dwóch kolejnych zebrań wyborczych Sekcji zwołanych w trybie p. 6 lub p. 7 niniejszego regulaminu;

b. gdy liczba członków Sekcji spadnie do 3 lub mniej osób.

30. Zarząd ZZTK może na wniosek zainteresowanej grupy członków ZZTK reaktywować rozwiązaną uprzednio Sekcję przy zachowaniu wymogów obowiązujących każdą nowopowołaną Sekcję.

31. Jeżeli kwalifikując do członkostwa w Związku Zarząd Główny nie posiada reprezentanta z danej Sekcji, może zwrócić się do Zarządu tej Sekcji z prośbą o opiniowanie kandydata.

32. Jeżeli w danej Sekcji istnieje grupa powyżej 9 osób osób, która ze względu na specyfikę zawodową wymaga odrębnych działań dotyczących pracy związkowej, może się wyodrębnić, tworząc bliźniaczą Sekcję, która będzie miała swoją reprezentację w Zarządzie Głównym.

33. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd ZZTK, tj. od dn. 14.06.2012 r.

REGULAMIN RADY ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

przy Zarządzie ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TWÓRCÓW KULTURY

  1. Rada  Środowisk Twórczych przy ZZTK, dalej zwana Radą, jest ciałem doradczym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Twórców Kultury powołanym do określania sposobów realizacji celów statutowych Związku Zawodowego oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bieżących z tego zakresu.

2. Rada Środowisk Twórczych przy ZZTK ma charakter otwarty i składa się z przedstawicieli Stowarzyszeń i Związków Twórczych desygnowanych na okres jednej kadencji lub każdorazowo na poszerzone zebrania Zarządu Głównego ZZTK, które odbywają się nie częściej niż raz na miesiąc, a najrzadziej raz na 3 miesiące.

3. W skład Rady oprócz przedstawicieli wymienionych w pkt. 2 mogą wchodzić również twórcy powoływani przez Zarząd Główny ZZTK do pracy w Radzie, na okres jednej kadencji.

4. Rada Środowisk Twórczych przy ZZTK pracuje na poszerzonych zebraniach Zarządu Głównego ZZTK, które prowadzi Przewodniczący Związku lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Głównego ZZTK.

5. Członkowie Rady biorą udział w zebraniach poszerzonych Zarządu Głównego ZZTK z głosem doradczym.

6. Zarząd Główny ZZTK oraz Stowarzyszenia Twórcze mogą na wniosek zainteresowanego lub z innych ważnych przyczyn odwołać desygnowanego przez nich członka Rady czasowo lub bezterminowo z piastowanej funkcji.

REGULAMIN ZESPOŁU DS. MEDIÓW

przy Zarządzie ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TWÓRCÓW KULTURY

§1

Zespół ds. Mediów, jest ciałem doradczym Zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury

§2

Celem działania Zespołu ds. Mediów, zgodnie z art. 6 w rozdziale II Statutu Związku, jest działanie na rzecz promocji i popularyzacji Związku Zawodowego Twórców Kultury i jego agend oraz sekcji.

§3

Zespół jest powoływany przez Zarząd ZZTK

W skład Zespołu ds. Mediów wchodzą:

a) osoby delegowane przez Zarząd Główny,

b) Przewodniczący Sekcji Branżowych zrzeszających twórców utworów medialnych,

c) przedstawiciele związków i stowarzyszeń twórczych, których członkowie tworzą dla mediów,

d) członkowie ZZTK delegowani do Zarządów Wojewódzkich Forum Związków Zawodowych, działający w sekcjach branżowych związanych z twórczością medialną.

§4

  1. Na pierwszym posiedzeniu przewodniczący sekcji powołują w drodze głosowania przewodniczącego Zespołu ds. Mediów, a w ciągu 30 dni od daty tego zebrania wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu ds. Mediów, reprezentuje zespół na zewnątrz po uzgodnieniu z Zarządem ZZTK, uczestniczy w zebraniach Zarządu ZZTK z głosem doradczym, zwołuje plenarne zebrania Zespołu co najmniej raz na trzy miesiące, lub w sprawach nie cierpiących zwłoki w trybie nagłym.

3. Przewodniczącego może zastępować osoba upoważniona przez przewodniczącego na piśmie.

§5

Formy działania Zespołu w porozumieniu z Zarządem:

a) nawiązywanie kontaktu z mediami,

b) przygotowywanie komunikatów prasowych,

c) organizowanie konferencji prasowych,

d) organizowanie konferencji tematycznych,

e) panele problemowe na temat statusu dziennikarzy,

f) przygotowywanie informacji o wydarzeniach związkowych i sprawozdań z działalności Zarządu ZZTK i jego sekcji celem zamieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w materiałach drukowanych,

g) inne formy promowania działalności ZZTK,

h) wnoszenie na forum Zarządu ZZTK wniosków i postulatów.

§6

  1. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy równym podziale głosów głos Przewodniczącego Zespołu  liczy się podwójnie.

2. Uchwały Zespołu nabierają mocy obowiązującej po zatwierdzeniu przez Zarząd ZZTK.

§7

Zarząd ZZTK na wniosek zainteresowanego lub z innych ważnych przyczyn może odwołać członka Zespołu  czasowo lub bezterminowo z piastowanej funkcji po wyrażeniu opinii Zespołu ds. Mediów.

§8

Zespół ds. Mediów może być rozwiązany decyzją Zarządu ZZTK.

Członkom Zespołu przysługuje odwołanie od tej decyzji do Walnego Zebrania członków ZZTK.